قیمت و شرایط فروش خودروهای نیسان (جهان نوین آریا) + مردادماه ۱۳۹۶
قیمت و شرایط فروش خودروهای نیسان (جهان نوین آریا) + مردادماه ۱۳۹۶
5 (100%) 1 vote

قیمت و شرایط فروش خودروهای نیسان (جهان نوین آریا) + مردادماه ۱۳۹۶

قیمت و شرایط فروش نیسان ایکس تریل

نیسان ایکس تریل

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
نیسان ایکس تریل ۲۰۱۷ ۲۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل ۵ روزه + بیمه بدنه رایگان

فروش اقساطی با بازپرداخت ۱۴ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۱۴۸ میلیون تومان + ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بدون کارمزد – مبلغ اقساط ماهیانه ۷٬۱۴۳٬۰۰۰ تومان – تحویل ۵ روزه + بیمه بدنه رایگان

فروش اقساطی با بازپرداخت ۱۸ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۱۲۴ میلیون تومان + ۱۲۴ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۱۲٪ – مبلغ اقساط ماهیانه ۷٬۵۶۲٬۰۰۰ تومان – تحویل ۵ روزه + بیمه بدنه رایگان

فروش اقساطی با بازپرداخت ۲۴ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۱۲۴ میلیون تومان + ۱۲۴ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۱۸٪ – مبلغ اقساط ماهیانه ۶٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان – تحویل ۵ روزه + بیمه بدنه رایگان

فروش نقدی با تحویل ۳۰ روزه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۱۲۴ میلیون تومان و پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۱۲۴ میلیون تومان – تحویل ۳۰ روزه + بیمه بدنه رایگان

فروش اقساطی با تحویل ۳۰ روزه:

فروش اقساطی (تحویل ۳۰ روزه) با بازپرداخت ۱۴ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۸۰ میلیون تومان + پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۶۸ میلیون تومان + ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بدون کارمزد – مبلغ اقساط ماهیانه ۷٬۱۴۳٬۰۰۰ تومان – بیمه بدنه رایگان

فروش اقساطی (تحویل ۳۰ روزه) با بازپرداخت ۱۸ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۷۰ میلیون تومان + پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۵۴ میلیون تومان + ۱۲۴ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۱۲٪ – مبلغ اقساط ماهیانه ۷٬۵۶۲٬۰۰۰ تومان – بیمه بدنه رایگان

فروش اقساطی (تحویل ۳۰ روزه) با بازپرداخت ۲۴ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۷۰ میلیون تومان + پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۵۴ میلیون تومان + ۱۲۴ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۱۸٪ – مبلغ اقساط ماهیانه ۶٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان – بیمه بدنه رایگان

قیمت و شرایط فروش نیسان جوک

نیسان جوک

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
نیسان جوک ۲۰۱۷ – تیپ اسپرت توربو
۱۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با ۴ میلیون تومان هدیه + بیمه بدنه رایگان با تحویل ۵ روزه

فروش اقساطی با تحویل ۵ روزه:

بازپرداخت ۱۰ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۱۱۰ میلیون تومان + ۷۲ میلیون تومان تسهیلات بدون کارمزد – مبلغ اقساط ماهیانه ۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان – تحویل ۵ روزه + بیمه بدنه رایگان

بازپرداخت ۱۸ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۱۱۰ میلیون تومان + ۷۲ میلیون تومان تسهیلات باکارمزد ۱۵٪ – مبلغ اقساط ماهیانه ۴٬۴۹۲٬۰۰۰ تومان – تحویل ۵ روزه + بیمه بدنه رایگان

فروش نقدی با تحویل ۳۰ روزه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۹۲ میلیون تومان و پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۸۶ میلیون تومان – تحویل ۳۰ روزه + بیمه بدنه رایگان + ۴ میلیون تومان هدیه

فروش اقساطی (تحویل ۳۰ روزه) با بازپرداخت ۱۰ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۶۰ میلیون تومان + پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۵۰ میلیون تومان + ۷۲ میلیون تومان تسهیلات بدون کارمزد – مبلغ اقساط ماهیانه ۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان – بیمه بدنه رایگان

فروش اقساطی (تحویل ۳۰ روزه) با بازپرداخت ۱۸ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۶۰ میلیون تومان + پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۵۰ میلیون تومان + ۷۲ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۱۵٪ – مبلغ اقساط ماهیانه ۴٬۴۹۲٬۰۰۰ تومان – بیمه بدنه رایگان

نیسان جوک ۲۰۱۷ – تیپ پلاتینیوم ۱۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی + بیمه بدنه رایگان با تحویل ۵ روزه

فروش اقساطی با تحویل ۵ روزه:

بازپرداخت ۱۲ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۸۹ میلیون تومان + ۶۰ میلیون تومان تسهیلات باکارمزد ۱۵٪ – مبلغ اقساط ماهیانه ۵٬۴۱۵٬۰۰۰ تومان – تحویل ۵ روزه + بیمه بدنه رایگان

بازپرداخت ۱۸ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۸۹ میلیون تومان + ۶۰ میلیون تومان تسهیلات باکارمزد ۱۸٪ – مبلغ اقساط ماهیانه ۳٬۸۳۰٬۰۰۰ تومان – تحویل ۵ روزه + بیمه بدنه رایگان

فروش نقدی با تحویل ۳۰ روزه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۷۵ میلیون تومان و پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۷۴  میلیون تومان – تحویل ۳۰ روزه + بیمه بدنه رایگان

فروش اقساطی (تحویل ۳۰ روزه) با بازپرداخت ۱۲ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۴۵ میلیون تومان + پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۴۴ میلیون تومان + ۶۰ میلیون تومان تسهیلات باکارمزد ۱۵٪ – مبلغ اقساط ماهیانه ۴٬۱۴۵٬۰۰۰ تومان – بیمه بدنه رایگان

فروش اقساطی (تحویل ۳۰ روزه) با بازپرداخت ۱۸ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۴۵ میلیون تومان + پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۴۴ میلیون تومان + ۶۰ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۱۸٪ – مبلغ اقساط ماهیانه ۳٬۸۳۰٬۰۰۰ تومان – بیمه بدنه رایگان

نیسان جوک ۲۰۱۷ – تیپ اسکای پک
۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با ۳ میلیون تومان هدیه + بیمه بدنه رایگان با تحویل ۵ روزه

فروش اقساطی با تحویل ۵ روزه:

بازپرداخت ۱۰ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۸۸ میلیون تومان + ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدون کارمزد – مبلغ اقساط ماهیانه ۵ میلیون تومان – تحویل ۵ روزه + بیمه بدنه رایگان

بازپرداخت ۱۸ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۸۸ میلیون تومان + ۵۰ میلیون تومان تسهیلات باکارمزد ۱۵٪ – مبلغ اقساط ماهیانه ۳٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان – تحویل ۵ روزه + بیمه بدنه رایگان

فروش نقدی با تحویل ۳۰ روزه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۶۹ میلیون تومان و پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۶۶ میلیون تومان – تحویل ۳۰ روزه + بیمه بدنه رایگان + ۳ میلیون تومان هدیه

فروش اقساطی (تحویل ۳۰ روزه) با بازپرداخت ۱۰ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۴۵ میلیون تومان + پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۴۳ میلیون تومان + ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدون کارمزد – مبلغ اقساط ماهیانه ۵ میلیون تومان – بیمه بدنه رایگان

فروش اقساطی (تحویل ۳۰ روزه) با بازپرداخت ۱۸ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۴۵ میلیون تومان + پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۴۳ میلیون تومان + ۵۰ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۱۵٪ – مبلغ اقساط ماهیانه ۳٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان – بیمه بدنه رایگان

نکات مهم:

  • قیمت خودرو قطعی است و تا زمان تحویل، مشمول هیچگونه افزایشی نمی‌شود.
  • در فروش اقساطی مالکیت خودرو به‌صورت مشاع و دانگ دانگ است.
  • کلیه هزینه‌های شماره‌گذاری، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث در قیمت خودرو لحاظ شده است.
  • تاریخ شروع قرارداد، تاریخ وصول مبلغ پیش‌پرداخت خواهد بود.
  • بیمه بدنه خودرو شامل پوشش‌های اصلی (سرقت کلی، تصادفات، حادثه و آتش‌سوزی) و پوشش‌های تکمیلی شامل شکستن شیشه و بلایای طبیعی (طوفان، سیل، زلزله و آتشفشان) است.

اخبار مرتبط